Aanvragen van projecten

Om een aanvraag in behandeling te nemen moet deze de vorm van een project hebben. Een goed project heeft een duidelijke projectbeschrijving over de volgende zaken:

–        Wat is uw uitgangssituatie en wat is de vraag / het probleem?
–        Hoe wilt u daaraan werken en wat wilt u inzetten?
–        Wat is de planning van uitvoering (tijdpad)?
–        Wie voert het project uit?
–        Hoe gaat de evaluatie plaatsvinden om het resultaat te beoordelen?

Criteria voor projectaanvragen

1. Er zijn twee soorten projecten:

– projecten ten behoeve van één geloofsgemeenschap;
– projecten, meestal cursussen of uitwisseling van ervaringen, voor deelnemers uit verschillende gemeenschappen.

2. Projecten worden ingediend door zelfstandige geloofsgemeenschappen of  door gemeenschappen die voor hun concrete vragen niet terechtkunnen bij de kerk waartoe ze behoren.

3. Projecten zijn van kortdurende aard; langdurende begeleiding is uitgesloten.

4. Het project heeft een begroting waarin de afzonderlijke onderdelen op reële kosten worden beraamd. Het betreft dan alle kosten, ook die door de aanvrager voor eigen rekening genomen wordt. De eigen bijdrage geeft aan dat u een duidelijk belang in het project heeft. De hoogte van de eigen bijdrage hangt natuurlijk af van de financiële mogelijkheden van de gemeenschap of, in het geval van cursussen, van de deelnemers.

5. Projecten bevatten een evalueerbare inhoud.

6. Indien projecten ook bij andere fondsen zijn ingediend, wordt hiervan in de aanvraag melding gemaakt.

Contact per e-mail: info@ondersteuningkleinegeloofsgemeenschappen.nl